Δράσεις κατά της διαφθοράς από την ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ
0

Η ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης της Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές και φροντίζει να παρέχει άριστης ποιότητας οικονομικό νερό, να συλλέγει τα απόβλητα με σύγχρονες και αδιάλειπτες υπηρεσίες αποχέτευσης και να επιστρέφει το νερό καθαρό στο περιβάλλον ή σε άλλες χρήσεις. Για την ΕΥΔΑΠ, η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια για συνεχή αλλαγή, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, σεβόμενη τους τρεις βασικούς πυλώνες Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον. Για τη συμπόρευση των κυρίαρχων αξόνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σταθμίζονται οι παράγοντες στo επίπεδο όλων των εμπλεκομένων φορέων, των μετόχων και των καταναλωτών, με συνεχή και ισότιμη διαβούλευση. Ως βασική προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας για την ΕΥΔΑΠ, το θέμα της Καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για την Εταιρεία, καθώς επηρεάζει την οικονομική της επίδοση, τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, το κίνητρο για επενδύσεις, καθώς και συνολικά τη φήμη και την αξιοπιστία της.

Ο σχεδιασμός προληπτικών δράσεων κατά της διαφθοράς μειώνει τον κίνδυνο απάτης και ενισχύει τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, αφού αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη προς το επενδυτικό κοινό της δέσμευσής της για βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα από τα θέματα που κρίνονται ως σημαντικά από τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, φορείς, εργαζόμενους κλπ). Η υιοθέτηση ενός πλαισίου διαδικασιών κατά της διαφθοράς ενισχύει την αξιοπιστία και τη φήμη της Εταιρείας, τη διαύγεια και την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά επίσης κινητοποιεί και εμψυχώνει και τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Επιπρόσθετα, η διαφθορά και η δωροδοκία έχουν πολυδιάστατο κόστος και για την κοινωνία και επηρεάζουν αρνητικά όλους τους εργαζόμενους με επίκεντρο τους κοινωνικά ασθενέστερους. Ειδικότερα:

  • Μειώνουν τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματικότητα
  • Μειώνουν τα επίπεδα των επενδύσεων
  • Μειώνουν τα δημόσια έσοδα για βασικά αγαθά και υπηρεσίες
  • Αυξάνουν τις δημόσιες δαπάνες
  • Μειώνουν τα επίπεδα ανάπτυξης
  • Μειώνουν την παραγωγικότητα και αποθαρρύνουν την καινοτομία
  • Συμβάλλουν στην αύξηση δεικτών εγκληματικότητας

Η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο ενίσχυσης των Πολιτικών της για χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση, εκπόνησε πρόσφατα ειδική «Πολιτική κατά της Διαφθοράς και Δωροδοκίας». Η πολιτική προβλέπει μεταξύ των άλλων την μηδενική ανοχή της εταιρείας σε όλα τα φαινόμενα Διαφθοράς και Δωροδοκίας.

Η νέα πολιτική περιγράφει όλες τις μορφές Διαφθοράς και Δωροδοκίας και αναφέρει την θέση της Εταιρείας σε όλες τις μορφές Διαφθοράς και Δωροδοκίας. Το έργο της καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας περιλαμβάνει δύο σκέλη:

1. Τη σύνταξη Πολιτικής κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το περιβάλλον της ΕΥΔΑΠ

2. Το πρόγραμμα ενημέρωσης όλων των στελεχών της ΕΥΔΑΠ σε θέσεις ευθύνης για τα θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας κατά την περίοδο από 7 έως 9 Ιουνίου 2017

Η δράση αυτή, σε συνδυασμό με άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις, που έχουν δρομολογηθεί και σε άλλους τομείς της, φιλοδοξούν να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν την Εταιρεία και να επιτρέψουν στα στελέχη και το προσωπικό της να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο, στο οποίο η αποδοτικότητα θα συνδυάζεται με το σεβασμό των κανόνων και να διευκολύνει την αποτύπωση αυτών των αποτελεσμάτων στην Έκθεση Διαχείρισης.