Διδακτορική Υποτροφία από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  • Ημερομηνία ανάρτησης 18/10/2017
  • Εμφανίσεις 209
Επισκόπηση θέσης εργασίας

To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ενδιαφέρεται να επιλέξει υπότροφο υποψήφιο διδάκτορα ιστορίας, για τις ανάγκες της εκπόνησης του Υποέργου «Το οικιστικό δίκτυο της Πελοποννήσου στα χρόνια της Επανάστασης», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του ΙΙΕ «Τεκμηρίωση των οικισμών της Ελλάδας», το οποίο χρηματοδοτείται από το «Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (ΚΕΑΕ) από το πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο».

Η συνεργασία θα γίνει με σύναψη υποτροφία.

Α. Υποχρεωτικά Προσόντα:

1. Πτυχίο Ιστορίας ΑΕΙ
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νεότερης Ιστορίας ΑΕΙ
3. Πρόσφατη εγγραφή, εντός του 2016 ή 2017, στον τρίτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ανωτέρω ερευνητικού έργου
4. Άριστη γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας

Β. Προαπαιτούμενη εμπειρία

– Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ιστορικού περιεχομένου που έχουν εκπονηθεί από ερευνητικά Ιδρύματα ή ΑΕΙ

Γ. Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

– Γνώση ελληνικής και οθωμανικής παλαιογραφίας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο: 6Κ3Π469ΗΕΠ-297.pdf

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των βιογραφικών είναι μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2017.
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα