Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (2017)

  • Αγία Παρασκευή, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 165
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 604η, προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης έως δύο (2) χρόνια, συνολικής ετήσιας δαπάνης 13.465,00€ (15.000,00 $), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Thin films with 2D behavior and linear galvanomagnetic response» – Φορέας Χρηματοδότησης: USA Government, με αριθμ. συμβολαίου: Grant Agreement FA9550-17-1-0178.

Ειδικότητα και απαραίτητα τυπικά προσόντα:

Έναν Επιστημονικό Συνεργάτη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με:

– Πτυχίο ΑΕΙ, Τμήματος Φυσικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή αντίστοιχης Σχολής, με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του (7.5) επτά και μισό, καθώς και αναλυτική βαθμολογία – (Συντελεστής 50%)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) ή ισοδύναμο (πενταετούς φοίτησης, δίχως υποχρέωση παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων στην διάρκεια της σύμβασης), στην κατεύθυνση της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (απόκτηση τίτλου μέχρι Οκτώβριο 2017)
– Επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας – (Συντελεστής 10%)
– Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα υψηλά κίνητρα των υποψηφίων για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής στο προκαθορισμένο διάστημα των τριών ετών από την έναρξη της σύμβασής τους – (προσωπική συνέντευξη, 10%)
– Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογές (office, προγράμματα σχεδίασης) – (Συντελεστής 10%)
– Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ – (Συντελεστής 10%)
– Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν – (Συντελεστής 10%)
– Για τους άρρενες Έλληνες πολίτες πρέπει να διασφαλίζεται είτε η τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της σύμβασής τους είτε πρέπει να έχουν εκπληρώσει πριν την έναρξη της σύμβασης τη στρατιωτική τους θητεία – (Πιστοποιητικό τύπου Α)

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Αθανάσιο Σπηλιώτη στο τηλέφωνο: 210-6503383 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t.speliotis@inn.demokritos.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα ακόλουθα συνημμένα αρχεία:θέση υποψήφιου διδάκτορα jobs942.pdf

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 5 Ιουλίου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική