Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 125
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Systematic Design and Testing of Advanced Rotating Packed Bed Processes and Phase-Change Solvents for Intensified Post-Combustion CO2 Capture» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία, διάρκειας έξι (6) μηνών, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:

1. Δίπλωμα ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Εγγεγραμμένος Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
3. Γνώση και εμπειρία στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη διασύνδεση διαφορετικών πακέτων λογισμικού με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
4. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να είναι ήδη εγγεγραμμένος στα μητρώα του Πανεπιστημίου ως υποψήφιος διδάκτορας και η ιδιότητα αυτή να υφίσταται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Πληροφορίες : κα. Σταυρούλα Βακλά (Τηλ.: 2310498302 – Fax: 2310498380)

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.certh.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 28 Ιουνίου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα