Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 208
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Nose to Brain Delivery of NG-101 via the Olfactory Region for the Regenerative Treatment of Multiple Sclerosis Using Novel Multifunctional Biomaterials Combined with a Medical Device – [N2B-patch]» – «KOH.011201», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία που θα χορηγηθεί σε έναν/μία (1) υποψήφιο(-α) διδάκτορα με τον/την οποίο(-α) θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου του υποψηφίου
3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Εξειδικευμένη εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:
– Μαθηματική προσομοίωση της διάχυσης δραστικών ουσιών σε πολυμερική μήτρα (σωματίδια, υδροπηκτές)
– Μαθηματική προσομοίωση διάχυσης σωματιδίων σε πολυμερικές μεμβράνες
– Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων, κλπ.
5. Γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου
6. Γνώση προγραμματισμού σε Fortran
7. Γνώση πακέτων λογισμικού Matlab

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498171 ή στο email: costas.lpre@cperi.certh.gr (Ομ. Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης)

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.certh.gr

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα