Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
  • Εμφανίσεις 205
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση και προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων του σταθμού ατμοσφαιρικών μετρήσεων στο Navarino Environmental Observatory», που χρηματοδοτείται από το Stockholm University, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Καζαντζίδη Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού

Αντικειμένου του έργου:
Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που είναι:

(α) απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής
(β) απόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος Τμημάτων Φυσικής με γνώσεις συναφείς με τη Περιβαλλοντική Φυσική και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(β) μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών (εγγεγραμμένοι σε ΜΔΕ ή πρόγραμμα που οδηγεί σε λήψη διδακτορικού), με γνώσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο «Συντήρηση και προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων σταθμού
ατμοσφαιρικών μετρήσεων».

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι:

Απαραίτητα προσόντα*
1. Καλή γνώση των παρακάτω αντικειμένων
– Δειγματοληψίες αερολυμάτων
– Επεξεργασία μετρήσεων άμεσης, διάχυτης και ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και οπτικών ιδιοτήτων αιωρούμενων σωματιδίων
2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Ανδρέα Καζαντζίδη Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, του Τμήματος Φυσικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-997549, e-mail: akaza@upatras.gr.

Σχετικός σύνδεσμος: 1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017)

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Θετικές, Θετικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα