Διευθυντής Διοικητικού – Οικονομικού στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Ελευσίνα 2021 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»

 • Ελευσίνα, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2018
 • Εμφανίσεις 319
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Ελευσίνα 2021 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» αναζητώντας τους μελλοντικούς συνεργάτες της  δέχεται αιτήσεις για τις ακόλουθες θέσεις:

Περιγραφή θέσης

Ο Διοικητικός – Οικονομικός Διευθυντής είναι αρμόδιος για την ενιαίαοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών λειτουργιών τουοργανισμού καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών και θεμάτων, σύμφωνα μετις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης καιευθύνης.

Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Σύμβουλοκαι την Καλλιτεχνική Διευθύντρια για την αποτελεσματική τήρηση τωνοικονομικών προγραμμάτων, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων, την οικονομική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού και τηνεύρεση χρηματοδοτήσεων. Συγχρόνως, ο Διοικητικός – Οικονομικόςδιευθυντής μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των οικονομικώνδιαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού καιυπηρεσιών της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης Eleusis2021.

Αναζητούμε ένα συνεργάτη στην αρχή ή τη μέση της καριέρας του (έως 45 ετών), με οικονομικές, οργανωτικές και διαχειριστικές ικανότητες αλλά καιεμπειρία,  ικανό να εργαστεί με όρεξη και ενέργεια για την υλοποίηση τουπρογράμματος της Ελευσίνας 2021.

Απαραίτητα Προσόντα 

 • Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών – Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης καιΔιοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικήςκαι Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξη, ΑνώτατηςΣχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή τηΔιοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τηΔημόσια Διοίκηση.
 • 8-10 χρόνια διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατάπροτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
 • Έκθεση και εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση οικονομικής διαχείρισης
 • Διαθεσιμότητα για μετακινήσεις

 

Επιθυμητά προσόντα 

 • 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση ( Οικονομικής διοίκησης)
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Άλλες γλώσσες
 • Έκθεση και εμπειρία στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας πολιτιστικά γεγονότα
 •  Καλή γνώση εμπορικών θεμάτων

 

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης eleusis2021.eu (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ‣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ επιλογή ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ‣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της εταιρείας. Για ηλεκτρονική υποβολή, επισκεφθείτε το σύνδεσμο …., συμπληρώστε την αίτηση και επισυνάψετε το βιογραφικό σας καθώς και το portfolio σας (για τους Διευθυντές Σύγχρονης Τέχνης, Τέχνης στο Δημόσιο Χώρο και Πολιτιστικής Βιομηχανίας).  Υποβολή αιτήσεων στα γραφεία της εταιρείας Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 15:00, Δημαρχιακό Μέγαρο Ελευσίνας, Χατζηδάκη 44 & Δήμητρος, 2ος όροφος, Γραφείο Ελευσίνας 2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου έως και τη λύση της εταιρίας το 2022 χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 4503/17.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Ευρωπαϊκές, Ευρωπαϊκές Επιστήμες, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική