Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 • Athens, Kentrikos Tomeas Athinon, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2017
 • Εμφανίσεις 543
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Σε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) προχώρησε η εκτελεστική επιτροπή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Ταμείο αναζητά στέλεχος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου προς πλήρωση κενωθείσας θέσης. Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με το Νόμο 3864/2010 και με σκοπό τη συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Ως όργανα Διοίκησης του Ταμείου ορίζονται: η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή και το εννεαμελές Γενικό Συμβούλιο. Ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010. Η διάρκεια του διορισμού δύναται να ανανεωθεί και δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:

 • Εκπαίδευση: Πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Γλώσσες: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια στα ελληνικά θα θεωρηθεί πολύ σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών. Άριστες διοικητικές ικανότητες, υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες και αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό ήθος θεωρούνται απαραίτητα.
 • Επιβεβαιωμένη ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες είναι προαπαιτούμενο. Προηγούμενη εμπειρία σε οργανισμό γνωστό για την άψογη ηθική και ακεραιότητά του, άνω του μέσου όρου ιστορικό επιτυχιών και κουλτούρας που έχει προσελκύσει, αξιοποιήσει και διατηρήσει κορυφαία στελέχη, θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα διοριστεί υπό τον όρο της απουσίας οποιασδήποτε προσωπικής ή νομικής σύγκρουσης συμφερόντων ή συναφών περιορισμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 4 και 16β του Ν.3864/2010.

 

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιλεγεί μεταξύ προσώπων με πολυετή επαγγελματική εμπειρία με αποδεδειγμένο, επιτυχημένο ιστορικό στον χρηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως Διευθύνων Σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος («C-Suite executive») σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή οργανισμό.

Εμπειρία και έκθεση σε διεθνές περιβάλλον και εμπειρία σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

Οι αιτούντες θα προσκληθούν να επιβεβαιώσουν τα ανωτέρω και με το διορισμό θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Προθεσμία/Όροι & Προϋποθέσεις:

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω email στο: vienna@stantonchase.com

Για πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.hfsf.gr.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 10 Απριλίου 2017.

 

Call for expression of interest for the position of Chief Executive Officer of the Executive Board of the Hellenic Financial Stability Fund.

Organizational Context

The Hellenic Financial Stability Fund (‘Fund’) was established as a legal entity under private Law 3864/2010 with the objective of contributing to the maintenance of the stability of the Greek banking system, for the sake of the public interest. The Fund is managed by two distinct bodies: the three-member Executive Board and the nine-member General Council.

The Fund is seeking to appoint its Chief Executive Officer (“CEO”) to fill a vacant position. The Selection Panel shall select and propose a short list of candidates to the Minister of Finance who will appoint the Chief Executive Officer.

Announcement

The purpose of this call for expression of interest is to attract candidates with the appropriate profile. The appointment will take place according to the provisions of art. 4, par. 5 of L. 3864/2010. The term of the appointment is renewable and cannot exceed the 30th June 2020.

 

Requirements / Qualifications:

Candidates should meet the following criteria and conditions:

 •   Education: University degree, ideally in Finance, Management or Economics.
 •   Languages: Excellent command of English language, fluent Greek will be considered as avery valuable asset.
 •   Field of Expertise: The CEO shall be selected among persons possessing several years ofprofessional experience with a proven record of achievement in the financial sector, broad vision of business issues, successful track record working as a CEO or C-Suite executive at a relevant financial company or institution. Exposure and experience in an international environment and exposure to audit, legal and regulatory matters will be considered advantages.
 •   Candidates must also possess a history of making good business decisions and being exposed to best practices; have track record and involvement in a multi-faceted, highly complex and high pressure situations; have experience in complex business situations, involving corporate restructuring and management realignment, as well as experience dealing with the issues and concerns of investors. Strong managerial skills, high-level negotiation skills and unquestionable business ethics are required.
 •   Proved independence from institutions, systemic banks, government and bank borrowers is a pre-requisite. Prior experience with an organization that is known for itsimpeccable ethics and integrity, above-average success record and a culture that has attracted, energized and retained top talent will be considered a valuable asset.
 • The CEO will be appointed subject to the absence of any personal or legal conflicts and restrictions, as described in the articles 4 and 16b of Law 3864/2010. Applicants will be invited to confirm their compliance with the above and upon appointment to submit a formal declaration 

Deadline / Terms & Conditions

Applications can be submitted via email to: vienna@stantonchase.com

For further information on the Fund, please visit the Fund’s website: www.hfsf.gr.

The closing day for applications will be 10 April 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Διοίκησης, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική