Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2017 – 2018)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 142
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 204/25-5-2017) αποφάσισε την προκήρυξη 12 στο Β΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2017-2018.

Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Β΄ Κύκλος Σπουδών Ειδίκευσης) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος και η υποβολή υπομνήματος σχετικού με το θέμα της διδακτορικής διατριβής καθώς και πρότασης για επιβλέποντα που θα εγκριθεί από την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και info@lit.auth.gr).

 

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.lit.auth.gr

Η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων είναι από τις 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα