Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
  • Εμφανίσεις 193
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών και καλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στα θεματικά πεδία έρευνας που αναφέρονται παρακάτω:

Προτεινόμενα Πεδία Έρευνας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 13.1 του Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει κατ’ αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του άρθρου 2 ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ , αντίστοιχου με το παραπάνω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις θέσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, με την υποβολή αίτησης, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο επιβλέποντα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ιστότοπο του Ιδρύματος

Για περισσότερες πληροφορίες και για την κατάθεση του φακέλου τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις ώρες κοινού 11:00-13:00 & 15:00-17:00 στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (4ος όροφος Γ΄κτιρίου, Γραφείο 422, τηλ. 2310 891-734, e-mail: mai@uom.gr)

Σχετικός σύνδεσμος: http://mai.uom.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα