Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017)

  • Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/12/2017
  • Εμφανίσεις 401
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 5η/14-11-2017 αποφάσισε την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδ. έτος 2017- 2018 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, που οδηγεί αποκλειστικά στη λήψη:

  • Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Στο ΠΜΣ αυτό θα γίνουν δεκτοί/ές πτυχιούχοι Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν ήδη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να τηλεφωνούν όλες τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα τηλ.: 2610969828 και 2610969310 (κα Μαρία Σούζα).

Σχετικoί σύνδεσμοι:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος