Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/04/2018
  • Εμφανίσεις 234
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.

Το διδακτορικό δίπλωμα  αποτελεί  ακαδημαϊκό  τίτλο,  ο  οποίος  πιστοποιεί την ουσιαστική  συνεισφορά  του  κατόχου  του  στην  εξέλιξη  καίριων  γνωστικών περιοχών,  την  κατανόηση  σε  βάθος  της  επιστημονικής  του  περιοχής  και  την εκπόνηση  μιας  πρωτότυπης  ή  καινοτόμου  εργασίας  ή  έρευνας  στο  πεδίο  της επιστήμης του. Το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Η  ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  σπουδών  για  την  απόκτηση  του  Διδακτορικού  Διπλώματος  είναι  τρία  (3)  πλήρη  ημερολογιακά  έτη  από  την  ημερομηνία  ορισμού  της Τριμελούς  Συμβουλευτικής  Επιτροπής,  για  όσους  είναι  κάτοχοι  Μ.Δ.Ε.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Αναλυτικές πληροφορίες – Αιτήσεις:  syros.aegean.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018.

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα