Εκπόνηση Mεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/10/2017
  • Εμφανίσεις 227
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, καθηγητής Κωνσταντίνος Μπίθας ανακοίνωσε ότι προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.

Επιθυμητή ειδίκευση

• Οικονομικά του Περιβάλλοντος
• Οικονομικά των Φυσικών Πόρων
• Βιώσιμη Ανάπτυξη Ειδικά απαιτούμενα προσόντα
• Γνώση ποσοτικών μεθόδων

Οι υποψήφιοι εκτός των ανωτέρω ειδικά απαιτούμενων προσόντων πρέπει:

• να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας
• να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• να έχουν στο ενεργητικό τους πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια
• να είναι άτομα δραστήρια, με γνήσιο επιστημονικό ενδιαφέρον, να διαθέτουν πνεύμα συνεργασίας αλλά και ικανότητα να εργάζονται αυτόνομα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν μόνο οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος ή σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kbithas@eesd.gr τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Κατάλογος τίτλων επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Σχετικός σύνδεσμος: Εκπόνηση Mεταδιδακτορικής ;Eρευνας στο Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα