Θέση εργασίας στον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ»

  • Λεωφόρος Δημοκρατίας Κομοτηνή
  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2017
  • Εμφανίσεις 233
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ δυνάμει της υπ.αρ. 01.01/2017 απόφασης του Δ.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κάλυψης μίας (1) θέσης εργασίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία

Οι υποψήφιοι οφείλουν αν αποστείλουν με ταχυδρομείο ή να καταθέσουν στα γραφεία του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ σφραγισμένο φάκελο με τα εξής χαρακτηριστικά:

· Φάκελος σφραγισμένος.

· Στο εξώφυλλο να αναγράφονται :

1.Προς: Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ
Διεύθυνση: Τέρμα Λεωφόρου Δημοκρατίας, Τ.Κ. : 69133 – Κομοτηνή
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2531036909

2. Με την σημείωση : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 001»

3. Στοιχεία αποστολέα : Όνομα – Επώνυμο – Διεύθυνση – Τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στον φάκελο πρέπει να περιλαμβάνεται (κατά ελάχιστο):

1.Αίτηση (επισυνάπτεται στη συγκεκριμένη δημοσίευση)

2.Βιογραφικό Σημείωμα

3.Αντίγραφο Α.Δ.Τ.

4.Αντίγραφο άδειας οδήγησης

5.Κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο επιθυμεί να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος.

Διαδικασία επιλογής:
Έπειτα από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ο Σύλλογος ΠΕΡΠΑΤΩ θα προβεί στην κατάρτιση σχετικών λιστών. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο, χρόνο και τρόπο διαδικασίας που θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη των υποψηφίων από την τριμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ. Έπειτα από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί πίνακας αποτελεσμάτων. Οι επικρατέστεροι εκ των συμμετεχόντων θα ειδοποιηθούν προκειμένου να υπογράψουν την σχετική σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση όπου ο πρώτος έκαστης λίστας δεν επιθυμεί να υπογράψει την σχετική σύμβαση θα ειδοποιηθεί ο επόμενος κοκ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία μπορείτε να πληροφορηθείτε από την Γραμματεία του Συλλόγου ΠΕΡΠΑΤΩ στα τηλέφωνα 2531036909.

Διαβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2017 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ανάλογο αποδεικτικό courier).
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη