Κοινωνικός Λειτουργός στο Χαμόγελο του Παιδιού | Θεσσαλονίκη

 • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 22/06/2018
 • Εμφανίσεις 343
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός (ΚΩΔ 341) από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη Θεσσαλονίκη.

Ζητείται Κοινωνικός Λειτουργός για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας:

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού.
 • Ψυχοκοινωνική συμβουλευτική και συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Τήρηση Αρχείων.
 • Διασύνδεση με φορείς και Υπηρεσίες.

Σύμβαση Εργασίας: Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου με ημερομηνία λήξης 31/05/2019 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»» της επενδυτικής προτεραιότητας «064.9iii – Καταπολέμηση των διακρίσεων και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΟΠΣ 5010819 από την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ ή ΠΕ).
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό – Επαναπροσανατολισμό ανέργων ή ευπαθών ομάδων ή/και στη Συμβουλευτική Αναζήτηση Εργασίας ανέργων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή και στη διερεύνηση του προφίλ και στη διάγνωση των αναγκών ανέργων για την ένταξή ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ.
 • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (word, excel, κλπ.).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Επιθυμητή υλοποίηση έργων κατάρτισης – συμβουλευτικής σε Κ.Ε.Κ.
 • Επιθυμητή υλοποίηση Φ.Α. και Ο.Α. έργων Ε.Σ.Π.Α.
 • Επιθυμητή εμπειρία σε επικοινωνία και οργάνωση γεγονότων (συναντήσεις – ημερίδες) με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας
 • Ενασχόληση και εμπειρία με θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του Συλλόγου
 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες
 • Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας
 • Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες

Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 29/06/2018 και ώρα 17:00 δηλώνοντας τον κωδικό, τον τίτλο της θέσης.

Αποστείλατε βιογραφικό με email: ergasia.smile@yahoo.gr

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Θα ακολουθήσει άμεση αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει των απαραιτήτων προσόντων και προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων υποψηφίων.

Επιστήμες:

Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία