Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/06/2017
  • Εμφανίσεις 182
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_MF II – Ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμός εκστρατείας ενημέρωση σε social media και μεταφορά αποτελεσμάτων σε σχεδίαση ιστοσελίδας και social media interfaces», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας διάρκειας (6) μηνών.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:

1. Δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Διοίκησης Επιχειρήσεων
2. Φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Πολιτικές και Οικονομικές σπουδές
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Εμπειρία στη διαφήμιση και στην προώθηση υπηρεσιών ή/και προϊόντων

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να είναι ήδη εγγεγραμμένος στα μητρώα του Πανεπιστημίου ως μεταπτυχιακός φοιτητής και η ιδιότητα αυτή να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Πληροφορίες: κ. Καλλιόπη Βιτζηλαίου (Τηλ. +30 211 1069 599, email: pvitzilaiou@certh.gr)

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.certh.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 26 Ιουνίου 2017.
Επιστήμες:

Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα