Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/12/2017
  • Εμφανίσεις 256
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies acros HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe – INTEGRATE» – «KOH.044126», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του 3ου Προγράμματος για την Υγεία (3rd Health Programme) , προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία που θα χορηγηθεί σε έναν/μία (1) μεταπτυχιακό (-ή) φοιτητή/φοιτήτρια με τον/την οποίο(-α) θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2. Εγγεγραμμένος (-η) φοιτητής/φοιτήτρια σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο αντικείμενο της Ιατρικής Πληροφορικής
3. Εμπειρία ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών με πλατφόρμες CMS και τεχνολογίες HTML, CSS, PHP, SQL, XML, Java, Python
4. Εμπειρία χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, LinkedIn, Facebook)
5. Εμπειρία χρήσης γραφιστικών πακέτων όπως Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498272 ή στο email: kopani@certh.gr (κα Φ. Κοπάνη)

Σχετικός σύνδεσμος: 1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Μηχανικών, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα