Περιβαλλοντολόγος στη METRO

 • Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 30/05/2017
 • Εμφανίσεις 693
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η εταιρεία, επεκτείνοντας διαρκώς το δίκτυο καταστημάτων της, ζητεί για την κάλυψη θέσης Ειδικού Επιστήμονα, ο οποίος θα είναι Υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης αποβλήτων & περιβαλλοντικής νομοθεσίας:
 • Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα της θέσης (Περιβαλλοντολόγο ή Χημικό ή Χημικό Μηχανικό ή Πτυχιούχο άλλου συναφούς κλάδου). 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερος για την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις εξ’ αυτής προκύπτουσες υποχρεώσεις, καθώς επίσης και για τις νέες τεχνολογίες και τεχνικές λύσεις, τις οποίες θα μπορεί να υιοθετήσει και να τις αξιοποιήσει σε συνάρτηση με τις ανάγκες της εταιρείας. Επίσης, να διαθέτει ευέλικτο και αναλυτικό τρόπο σκέψης με διάθεση συνεργασίας.
Αρμοδιότητες:
 • Παρακολούθηση της σχετικής Νομοθεσίας ως προς τις υποχρεώσεις που άπτονται της λειτουργίας της εταιρείας.
 • Σύνταξη και υποβολή ετησίων εκθέσεων παραγωγού αποβλήτων και ενημέρωση του ΗΜΑ.
 • Παρακολούθηση και διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. (Χημικές Αναλύσεις δειγμάτων, διορθωτικές ενέργειες κλπ)
 • Παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της εταιρείας που προκύπτουν από τις άδειες λειτουργίας των Κέντρων διανομής, των καταστημάτων κλπ.
 • Σύνταξη μελετών για χορήγηση ή ανανέωση Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων, όπου απαιτείται.
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για συναφή θέματα.
 • Παρακολούθηση όλων των σχετικών θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του.

Απαραίτητα προσόντα:
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχα καθήκοντα.
 • Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ & Microsoft Office.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες και εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία με συνεχή ανάπτυξη.
Στείλε εδώ το βιογραφικό σου.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Θετικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική