Πρόσληψη 10 ατόμων στο Νοσοκομείο Κορίνθου

  • Λεωφόρος Αθηνών 53, Αιγειρούσες, Κορινθία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/01/2017
  • Εμφανίσεις 291
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο, (Λεωφόρος Αθηνών 53), του Νομού Κορινθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Κόρινθος, (Λεωφόρος Αθηνών – 53) Ν. Κορινθίας

*ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – ειδικότητας Τραπεζοκόμων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/νθήμερη – 7/ωρη απασχόληση)

6

102

Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Κόρινθος, (Λεωφόρος Αθηνών – 53) Ν. Κορινθίας

*ΥΕ Προσωπικού Εστίασης- ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων- Λαντζέρηδων

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/νθήμερη- 7/ωρη απασχόληση)

4

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος