Πρόσληψη 10 Μουσικών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών

  • Νεάπολη Συκεές, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2017
  • Εμφανίσεις 486
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων Μουσικών ωρομισθίων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

201

Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών

∆ήμος Νεάπολης – Συκεών

Μουσικός Κλασικής Κιθάρας
ΠΕ ή TE

8 Μήνες

2

202

-//-

-//-

Μουσικός Πιάνου ΠΕ ή TE

-//-

3

203

-//-

-//-

Μουσικός Βιολιού ΠΕ ή TE

-//-

1

204

-//-

-//-

Μουσικός Θεωρητικών της Μουσικής
ΠΕ ή TE

-//-

1

205

-//-

-//-

Μουσικός Ακορντεόν ΤΕ ή ∆E

-//-

1

206

-//-

-//-

Μουσικός Ηλεκτρικής Κιθάρας
ΤΕ ή ∆E

-//-

1

207

-//-

-//-

Μουσικός Ντράμς ΤΕ ή ∆E

-//-

1

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Τέχνες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία