Πρόσληψη 132 ατόμων στο Νοσοκομείο Λάρισας

  • Λάρισα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/01/2017
  • Εμφανίσεις 416
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων, για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της οργανικής μονάδας της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», που εδρεύουν στη Λάρισα του Ν. Λάρισας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Οργανική μονάδα της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Λάρισα

*ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟMΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2017 (6ωρης ημερήσιας απασχόλησης)

8

102

Οργανική μονάδα της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Λάρισα

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2017 (6ωρης ημερήσιας απασχόλησης)

64

103

Οργανική μονάδα της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Λάρισα

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2017 (8ωρης ημερήσιας απασχόλησης)

10

104

Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα

*ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟMΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2017 (6ωρης ημερήσιας απασχόλησης)

8

105

Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν 31-12-2017

(6ωρης ημερήσιας απασχόλησης)

35

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

106

Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Λάρισα

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της

31-12-2017 (8ωρης ημερήσιας απασχόλησης)

7

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία