Πρόσληψη 35 Καθαριστριών στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς

  • Νούφαρων 14, Κηφισιά, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/12/2016
  • Εμφανίσεις 492
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς (Γ.Ο.Ν.Κ.) «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Γ.Ο.Ν.Κ.
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ)

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 31-12-2018

 35

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική