Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

  • Γεώργιος Καραϊσκάκης, Άρτα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2017
  • Εμφανίσεις 304
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων  (4 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 8 μήνες 2
102 Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άνω Καλεντίνη ΥΕ Εργατών /τριών

Καθαριότητας

8 μήνες 2

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος