Πρόσληψη 42 ατόμων Τακτικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

  • Ημερομηνία ανάρτησης 22/02/2018
  • Εμφανίσεις 332
Επιστήμες:

Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επικοινωνίας, Επιστήμες Επικοινωνίας, Επιστήμη Πληροφορικής, Πληροφορικής

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή: