Πρόσληψη 80 ατόμων στην Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης

  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/12/2016
  • Εμφανίσεις 754
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε., προκηρύσσει την πλήρωση 80 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (μονίμων), Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα πέντε (55) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, ΠΕ Πε- ριβάλλοντος, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού, ΠΕ Χημικού, ΠΕ Χημικού Μηχανικού.
  • Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι πέντε (25) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: ΤΕ Δημό- σιας Υγιεινής, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ΤΕ Μηχανι- κού Αυτοματισμού, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων.

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Υπόλοιπες Επιστήμες

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία