Πρόσληψη 9 Εκπαιδευτικών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας

 • Ημερομηνία ανάρτησης 10/11/2017
 • Εμφανίσεις 380
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εννέα (9) ατόμων, ως εκπαιδευτικούς στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικόέργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ [ΠΕ] (άτομα 9)

 1. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Προϊστορική Αρχαιολογία
 2. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου.
 3. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Κλασσικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα Κλασσική Αρχαιολογία
 4. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας, με διδασκόμενα μαθήματα: α) Ο κόσμος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας β) Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Αθλητισμού γ) Νεοελληνική Γραμματεία δ) Αρχαία Ελληνική Μυθολογία.
 5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου.
 6. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας,με διδασκόμενο μάθημα Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη.
 7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με διδασκόμενο μάθημα Ιστορία και τέχνη λατινικών κυριαρχιών και οθωμανικής κυριαρχίας.
 8. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας, με διδασκόμενα μαθήματα: α) Γεωλογία-Παλαιοντολογία-Σπηλαιολογία β) Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία-Οικολογία.
 9. Μία (1) θέση Ξεναγού, με διδασκόμενο μάθημα Ξεναγός και Τεχνικές Ξενάγησης

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές, Θετικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική