Σύμβουλος Απασχόλησης στο Χαμόγελο του Παιδιού | Θεσσαλονίκη

 • Θεσσαλονίκη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 22/06/2018
 • Εμφανίσεις 247
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητείται Σύμβουλος Απασχόλησης (ΚΩΔ 342) από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για τη Θεσσαλονίκη.

Ζητείται Επαγγελματικός Σύμβουλος για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου εργασίας:

 • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Τήρηση Αρχείων.
 • Διασύνδεση με φορείς και Υπηρεσίες.
 • Υλοποίηση Φ.Α. και Ο.Α. έργων Ε.Σ.Π.Α.
 • Επικοινωνία και οργάνωση γεγονότων (συναντήσεις – ημερίδες) με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας.

Σύμβαση Εργασίας: Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου με ημερομηνία λήξης 31/05/2019 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»» της επενδυτικής προτεραιότητας «064.9iii – Καταπολέμηση των διακρίσεων και υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με κωδικό ΟΠΣ 5010819 από την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Οικονομολόγου ή και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ ή ΠΕ).
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό – Επαναπροσανατολισμό ανέργων ή ευπαθών ομάδων ή/και στη Συμβουλευτική Αναζήτηση Εργασίας ανέργων, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή και στη διερεύνηση του προφίλ και στη διάγνωση των αναγκών ανέργων για την ένταξή ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ.
 • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου (word, excel, κλπ.).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες.

Επιθυμητά Προσόντα :

 • Επιθυμητή υλοποίηση έργων κατάρτισης – συμβουλευτικής σε Κ.Ε.Κ.
 • Ενασχόληση και εμπειρία με θεματικές συναφείς με το πεδίο δράσης του Συλλόγουv
 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων σε καθορισμένες προθεσμίες
 • Επαγγελματισμός, οργάνωση και συνέπεια
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας.
 • Ικανότητα ανάλυσης & επίλυσης προβλημάτων
 • Μεθοδικότητα – έμφαση στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες

Οι δυνητικοί υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως τις 29/06/2018 και ώρα 17:00 δηλώνοντας τον κωδικό, τον τίτλο της θέσης.

Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr

Τα στοιχεία που υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

Θα ακολουθήσει άμεση αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει των απαραιτήτων προσόντων και προσωπική συνέντευξη των επιλεχθέντων υποψηφίων.

Επιστήμες:

Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία