Υπεύθυνος Οργάνωσης & Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ

 • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
 • Εμφανίσεις 446
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση στη Θεσσαλονίκη:
Περιγραφή Καθηκόντων:
 • Υποστηρίζει τον Διευθυντή με την προετοιμασία προτάσεων για την οργανωτική μακρο και μικροδομή της Εταιρείας και διατηρεί το οργανόγραμμα της Εταιρείας
 • Συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις/τομείς για την προετοιμασία προτάσεων αναδιοργάνωσης και υποβάλλει σχετικές προτάσεις
 • Διατηρεί, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις/τομείς, επικαιροποιημένα προφίλ θέσεων, περιλαμβάνομένων των αναλυτικών περιγραφών καθηκόντων, σχετικών KPIs, δεξιοτήτων και καταλόγου απαραίτητου εξοπλισμού θέσεων και υποβάλλει σχετικές προτάσεις
 • Διασφαλίζει, στις περιοχές αρμοδιότητας του, την πλήρη εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και υποβάλλει σχετικές προτάσεις
 • Υποστηρίζει την εφαρμογή, εκτέλεση και επικαιροποίηση του συστήματος ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης, επεξεργάζεται τα αποτελέσματα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις
 • Συμμετέχει στην συλλογή και ανάλυση των αναγκών στελέχωσης των Διευθύνσεων, στο πλαίσιο του ετήσιου Προϋπολογισμού και 3μηνιαίων αναθεωρήσεων.  Υποβάλλει σχετικές προτάσεις για το ετήσιο πλάνο στελέχωσης οργανικών και εποχιακών αναγκών.  Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης,  υποβάλλει στο Διευθυντή τακτικές αναφορές και επεξεργάζεται σενάρια αλλαγών, ενδεικτικά, ως προς μισθούς, παροχές, μεταβολές καθηκόντων.
 • Συμβάλει στην κατάρτιση προτάσεων προς το Διευθυντή σε θέματα διαδοχής, παραγωγικότητας, συμμόρφωσης, πολιτικών HR
 • Επισκοπεί περιοδικά τις διαδικασίες της Διεύθυνσης HR και υποβάλλει, σε συνεργασία με τους άλλους συναδέλφους της Διεύθυνσης, σχετικές προτάσεις επικαιροποίησης
 • Συμμετέχει στις προτάσεις επικαιροποίησης των συστημάτων κατάταξης θέσεων και μισθολογικών επιπέδων
 • Συμμετέχει στην επικαιροποίηση των στοιχείων της Διεύθυνσης εντός του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • Υποστηρίζει το Διευθυντή στις επικοινωνίες με το επιχειρησιακό σωματείο
 • Συμμετέχει στην επικοινωνία και στην υποστήριξη των συναδέλφων σε θέματα-ερωτήματα που αφορούν  πολιτικές και διαδικασίες της Διεύθυνσης HR,
 • Μετέχει σε έργα της Διεύθυνσης, σε ομάδες εργασίας και αναλαμβάνει περαιτέρω καθήκοντα όπως θα ανατίθενται από το Διευθυντή
Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις/ δεξιότητες / εμπειρία:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ (Ανθρώπινο Δυναμικό, Οργάνωση & Διοίκηση, Οικονομικά)
 • Επιθυμητός σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή ΜΒΑ
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση και εμπειρία χρήσης συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (κατά προτίμηση SCAN HRMS & λειτουργίες self-service)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε δραστηριότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων/οργανισμών με τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Συμμετοχή σε αναδιοργανώσεις/ ανασχεδιασμούς διευθύνσεων/ οργανισμών, ανάλυση & συγγραφή διαδικασιών
Προσωπικά Χαρακτηριστικά:
 • Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης & διαχείρισης χρόνου
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Διάθεση συνεργασίας & ομαδικότητα
 • Εστίαση στο αποτέλεσμα & στην επίλυση προβλημάτων
 • Αίσθημα ευθύνης
 • Διακριτικότητα & εχεμύθεια
Όσοι ενδιαφέρονται για την παραπάνω δραστηριότητα / θέση και διαθέτουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά, μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά, το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία