2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (2017)

  • Βόλος, Μαγνησία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/01/2017
  • Εμφανίσεις 454
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό Έργο Υποστήριξης Έρευνας ΚΟΙ-ESO.071000», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την χορήγηση δύο (2) μεταπτυχιακών υποτροφιών σε δύο (2) Υποψήφιους Διδάκτορες, διάρκειας τριών (3) μηνών, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, στις εγκαταστάσεις του ΙΕΤΕΘ στον Βόλο.

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα κάτωθι προσόντα:

1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Η/Υ
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μηχανικού Η/Υ από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3. Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής.
4. Άριστη γνώση και πρακτική εμπειρία σε system software (compilers, operating systems, runtime mechanisms).
5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές συναφείς με το αντικείμενο της θέσης
6. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Πανεπιστημίου ως υποψήφιοι διδάκτορες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου και η ιδιότητα αυτή να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης υποτροφίας.

Πληροφορίες: κα. Όλγα Χατζηδήμου (Τηλ. 24210 96740 – Fax: 24210 96750)

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.certh.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία