2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) | Κρήτη

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 91
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» που εντάσσεται στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014‐2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό στο οποίο θα χορηγηθεί υποτροφία μεταπτυχιακού συνεργάτη και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του έργου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθούν στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακού συνεργάτη.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  τις  αιτήσεις  τους  και όλα  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά  το αργότερο μέχρι 19/6/2018.

Αναλυτικές πληροφορίες – Αιτήσεις: ics.forth.gr
Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Κρήτη