2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα – Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας (2017-2018)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/11/2017
  • Εμφανίσεις 204
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το «Χριστοδουλάκειο ίδρυμα-οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας» προκηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182-2013, δύο [2] υποτροφίες με ε π ι λ ο γ ή για το ακαδ. έτος 2017-1018 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό, σε διακεκριμένες πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι της χώρας μας, χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο- Δωδεκάνησα.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500,00 ευρώ μηνιαίως και είναι διάρκειας ενός [1] έτους.

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

– Πτυχίο σχολής Α.Ε.Ι. με βαθμολογία άριστα ή λίαν καλώς

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Αντίγραφο εκκαθ. δήλωσης φόρου εισοδήματοςκαι δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας [Ε.Ν.Φ.ΙΑ] έτους 2016 των υποψηφίων και των γονέων.

– Βεβαίωση επιτυχίας ή αποδοχής της υποψηφίας στο τμήμα ή την σχολή γιά μεταπτυχιακές σπουδές.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι η υποψήφια δέν έτυχε άλλης υποτροφίας το ίδιο χρονικό διάστημα ή για τον ίδιο σκοπό.

– Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Οι φάκελλοι των δικαιολογητικών θα αποσταλούν εντός 45 ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης 14-11-2017 στην οδό Υπ. Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 30 Τ.Κ. 15452 – Αθήνα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-6726095 και 6934390282.

Σχετικός σύνδεσμος: 2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Χριστοδουλάκειο Ίδρυμα – Οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας (2017-2018)

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα